Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
02.01.2021  

OBVESTILO O SPREMEMBI VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO – 1. 1. 2021

 Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in sprejela Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Ta odlok začne veljati 2. januarja 2021.

 Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja.

   Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen po PCR metodi v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

 

Vlada RS se je za takšen ukrep odločila zaradi težke epidemiološke slike v Sloveniji in je praktično čez cele praznike v lockdownu, ter zaradi nevarnosti novega seva Covid-19 v UK. Ukrep je bil sprejet zaradi zaščite države, najbolj ranljivih ter zdravstvenega sistema, nikakor pa ni naperjen proti posameznim državam v regiji.  

 

OPOZORILO: Z novim odlokom ni več možno vstopati z negativnim PCR testom, ki je opravljen pri institucijah v Srbiji ali drugi državi izven EU oziroma schengenskega območja.

 

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu (tudi Srbija)  brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli:

1.    čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

 

2.    osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

 

3.    osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

4.    osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

5.    predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6.    osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7.    osebi z diplomatskim potnim listom;

8.    osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

9.    državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

10.  otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

11.  športniku v individualnih in kolektivnih športih, ki so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje športne dejavnosti in športnemu sodniku, športnemu delegatu in članu spremljevalnega osebja športnika za namen izvedbe tekmovanj in vadbe, če na meji opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen;

12.  pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.

 

Izjeme ki več ne veljajo:

  Ne veljajo več izjeme zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi. V teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno.

 

Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 48 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

Brez karantene z negativnim hitrim antigenskim testom

Uvaja se testiranje s hitrim antigenskim testom na petih mejnih prehodih s Hrvaško. Testiranje je brezplačno.

Če oseba, ki prihaja iz rdeče države in vstopa na zunanji schengenski meji, ob vstopu pa ne predloži negativnega testa PCR ali ne sodi v nobeno od 12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom. Ti mejni prehodi so:

-    Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,

-    mejni prehod Obrežje,

-    mejni prehod Gruškovje,

-    mejni prehod Metlika,

-    mejni prehod Središče ob Dravi,

-    mejni prehod Jelšane.

Osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu.

Osebi, ki testiranja s hitrim antigenskim testom ne opravi ali je rezultat testiranja pozitiven, se vstop zavrne, če je državljan tretje države na nenujnem potovanju. Ostalim osebam, katerih rezultat testiranja je pozitiven ali se ne želijo testirati, se vstop dovoli in se jih napoti v karanteno na domu.

 Podrobnosti odloka lahko preberete na naslednji spletni strani: 

https://www.gov.si/novice/2021-01-01-nove-izjeme-za-prehod-meje-brez-testa-pcr-in-karantene-na-petih-mejnih-prehodih-testiranje-s-hitrimi-antigenskimi-testi/