Veleposlaništvo RS Beograd /Slovenija sprejela zakon o poplačilu neizplačanih starih deviznih vlog /

Slovenija sprejela zakon o poplačilu neizplačanih starih deviznih vlog

22. 6. 2015 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi številka 60642/08 (Ališić in ostali). S tem je Republika Slovenija pravočasno, v roku ki ga je postavilo ESČP, uveljavila zakonsko podlago za verifikacijo in izplačila neizplačanih starih deviznih vlog varčevalcem Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo in Ljubljanske banke Glavne podružnice Zagreb. 

Republika Slovenija s tem zakonom prevzema v izpolnitev tudi izplačilo obresti na stare devizne vloge, in sicer v višini 6 % v letu 1992, 1,79 % letno od začetka leta 1993 do konca leta 2015, ter za obdobje od 1. 1. 2016 do izplačila po obrestni meri za vloge gospodinjstev čez noč, objavljeni v mesečnem biltenu Banke Slovenije. Pri določitvi obrestne mere je Republika Slovenija zasledovala cilj ohranjanja  vrednost premoženja varčevalcev.

Postopek verifikacije bo potekal po enostavnem upravnem postopku z določenimi modifikacijami. Postopek verifikacije bo vodil Sklad Republike Slovenije za nasledstvo. V postopku verifikacije se za vlogo, ugovor in odločbo ne plača takse.

Javni poziv za vlaganje zahtev za verifikacijo, ki ga bo izdalo Ministrstvo za finance  najkasneje 2. 11. 2015, bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in v najmanj dveh dnevnih časopisih, ki izhajajo na celotnem območju Bosne in Hercegovine oziroma Hrvaške ter na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije. V javnem pozivu bo natančno pojasnjen postopek za uveljavljanje pravice do poplačila neizplačanih starih deviznih vlog podružnice LB v Sarajevu in Zagrebu.

Obdobje v katerem bo možno vlaganje zahtev za verifikacijo bo pričelo teči 1. 12. 2015 in bo trajalo do 31.12.2017. Rok za odločanje o zahtevi bo 3 mesece od prejema popolne vloge, izplačilo pa bo opravljeno 30. dan po pravnomočnosti odločbe. Izplačane obresti bodo v Republiki Sloveniji oproščene plačila davka. Sodno varstvo bo zagotovljeno z možnostjo vložitve tožbe na Upravno sodišče.