Veleposlaništvo RS Beograd /Konzularne informacije /Vstop v schengenski prostor /

Uslovi ulazka u šengenski prostor

Ker je informacija namenjena v prvi vrsti državljanom Srbije, jo objavljamo v srbskem jeziku.

Granična kontrola se na spoljnim šengenskim granicama ponaša u skladu sa Uredbom br. 562/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 15.3.2006, s kojom se utvrđuje Kodeks zajednice o pravilima kretanja osoba preko granica (Šengenski kodeks o granicama).

U 5. čl. Kodeksa su određeni uslovi za ulazak državljana trećih država za period, koji nije duži od 3 meseca u periodu od 6 meseci:
- moraju posedovati važeću putnu ispravu,
- moraju posedovati važeću vizu, ukoliko se to zahteva,
- opravdavaju nameru putovanja i imaju dovoljna sredstva za preživljavanje, kako za nameravano vreme boravka, tako i za povratak u svoju matičnu državu ili tranzit u treću državu ili će ta sredstva pridobiti na zakoniti način,
- ne važi za osobe, za koje je raspisana mera u SIS zbog zabrane ulaska,
- ne predstavljaju pretnju javnom redu, unutrašnjoj bezbednosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima bilo koje države članice.

 U Prilogu I Kodeksa je nabrojano nekoliko dokaza za proveravanje ispunjavanja uslova za ulazak za poslovna putovanja, za putovanja sa namenom studija, turistička ili privatna putovanja i za putovanja sa namenom učestvovanja na političkim, naučnim, kulturnim, sportskim ili verskim događajima.

Sredstva za preživljavanje se ocene u skladu sa trajanjem i namenom putovanja, pri čemu svaka država odredi visinu sredstava. U Republici Sloveniji je za državljane trećih država, koji nemaju obezbeđena sredstva za preživljavanje (npr. garantnu izjavu ili plaćeno bivanje u okviru turističkog aranžmana i sl.), određen iznos za dnevno preživljavanje. Za dnevno preživljavanje je taj iznos za pojedinca 70 € na dan, za maloletnike u pratnji roditelja ili zakonitog zastupnika 50% od svote za dnevno preživljavanje.

U 7. čl. Kodeksa je određen obim granične kontrole, koji, pored putnika, obuhvata i prevozna sredstva i predmete u vlasništvu osoba, koje prelaze granicu. Na graničnim prelazima se obavlja temeljna kontrola kod svih putnika, koja obuhvata utvrđivanje identiteta na osnovu predloženih putnih isprava.

Kod državljana trećih država se obavi još temeljna granična kontrola, koja obuhvata proveru uslova, koji uređuju ulazak po članu 5 (1) i obuhvata sledeće aspekte:
- provera važnosti dokumenta za prelazak državne granice, po potrebi i sa zahtevanom vizom ili dozvolom za boravak,
- pregled putne isprave zbog traženja znakova falsifikovanja ili prepravljanja,
- pregled ulaznih i izlaznih žigova u putnoj ispravi, kako bi se sa upoređivanjem datuma proverilo, da li je osoba prekoračila najduže dozvoljeno bivanje na teritoriji država članica (90 dana u šest meseci),
- provera nameravog mesta i namene predviđenog boravka i po potrebi provera odgovarajućih dokaza (rezervacije u hotelima, proveravanje garanta i sl.),
- provera sredstva za preživljavanje za trajanje i namena predviđenog bivanja, povratak u matičnu državu ili tranzit u treću državu, odnosno, da li ta sredstva zakonito pridobiju,
- provera da li putnikova prevozna sredstva ili predmeti, koje prevozi, neće ugroziti javni red, unutrašnju bezbednost, javno zdravlje ili međunarodnih odnosa bilo koje države članice. Takvo proveravanje uključuje neposredno proveravanje podataka i raspisanih mera za osobe, i po potrebi predmete, u SIS i nacionalnim zbirkama.

Detaljnija kontrola se može obaviti i na drugi način na posebnom mestu, koji je izvan ulazno/izlazne staze.

Sve te postupke policajac na graničnom prelazu obavlja, uključujući intervju putnika, i moguću dodatnu proveru određenih okolnosti.   

U koliko putnik kod sebe ima dokaze, pozivnice i sl., znači da će policajci takve dokaze poštovati i da će se u tim slučajevima granična kontrola završiti u kratkom času, dodatna proveravanja znače, da će morati putnik da sačeka, da se sve sumnje isključe. Tek posle provere i isključenja sumnji, policajac će na graničnom prelazu dozvoliti prelazak državne granice i u putnoj ispravi otisnuti žig granične kontrole, na kome je navedeno mesto i datum prelaska. Pozivno, odnosno garantno pismo može biti neovereno, mada to može značiti, da će postupak provere trajati duže, nego u primeru, da je overeno. U koliko putnik kod sebe ne bude imao pozivno pismo, moraće da dokazuje nedvosmislenost namene ulaska. Pri tome je bitno naglasiti, da je dokazivanje uslova ulaska na strani putnika i mora u tom postupku otkloniti sve sumnje. Slično je i kod finansijskih sredstava, s tim, da se u postupku priznaju platne ili kreditne bančne kartice.
Povratne avionske karte se obično proveravaju kod turističkih putovanja i kraćih privatnih ili poslovnih poseta, jer je to aspekt, da putnik ima uređen povratak iz šengenske teritorije.

Od maloletne osobe se na graničnom prelazu zahteva samo važeći dokument za prelazak državne granice, bez obzira da li putuje sa roditeljima ili sa drugim osobama. U slučaju putovanja sa drugim osobama, proverava se zakonitost, odnosno volja roditelja ili zakonitog zastupnika, da putuje sa drugim osobama i da se ne radi npr. za trgovinu sa decom ili bilo koje drugo krivično delo.

Iz priloženog se može videti, da se od državljana trećih država, koji nisu u viznoj obavezi, ne zahtevaju posebna dokumenta, mada, ako ih imaju kod sebe, znači da će se postupak granične kontrole brže obaviti. Posebno je naglasiti, da se putniku zabrani ulazak, ako na graničnoj kontroli nisu otklonjene sumnje i dvoumljenja.

Kod svih državljana trećih država granična kontrola se sprovodi na način i u obimu, kako je određeno u Kodeksu. 

Zahteva za seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji