Veleposlaništvo RS Beograd /Konzularne informacije /Vizumski postopek /

Vizumski postopek

Informacije o putovanju bez viza za građane Srbije

Brošura sa ključnim informacijama

Ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije su 30. novembra 2009. godine, na sednici Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove u Briselu, doneli odluku kojom se uvodi bezvizni režim za državljane Srbije, Crne Gore i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije za ulazak u zemlje Šengenskog prostora.

Ova saglasna odluka potvrdjuje jasnu evropsku perspektivu za države Zapadnog Balkana i predstavlja rezultat njihovog truda, ispunjavanjem uslova sa "mapa puta" za viznu liberalizaciju. Na predlog Slovenije bezvizni režim stupiće na snagu 19. decembra 2009. godine i odnosiće se na državljane koji imaju biometrijske pasoše, za boravak do 90 dana tokom šest meseci.

Državljani te tri zemlje će moći putovati bez viza u države Evropske unije (osim u Veliku Britaniju i Irsku) kao i u Švajcarsku, Norvešku i Island (osim u Veliku Britaniju i Irsku).

Povodom vizne liberalizacije za građane Srbije upoznajemo vas sa saobraćajnim propisima koja važe za Republiku Sloveniju.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Splošne informacije

Splošne informacije o postopku vložitve prošnje za izdajo vizuma in o postopku za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje najdete na

https://www.gov.si/teme/vstop-in-prebivanje/ in  http://www.infotujci.si/v/7/dozvola-za-privremeni-boravak

Nadaljnje informacije za stranke v Srbiji so v srbskem jeziku.

Kako predati zahtev za vizu?

Ambasada Republike Slovenije i dalje izdaje vize u stare, plave pasoše Savezne Republike Jugoslavije, u skladu sa šengenskim pravom, ukoliko putna isprava važi još najmanje 3 meseca od važnosti tražene vize.

U slučaju da ima gradjanin Srbije važeću šengen vizu u starom, plavom pasošu, a u medjuvremenu je izvadio novi srpski biometrijski pasoš, može da putuje u Sloveniju sa oba pasoša.

Zahtev za idajanje šengenske vize (otvori).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE VIZE ZA REPUBLIKU SLOVENIJU -  VIZA ZA PRIVATNA PUTOVANJA 

1.      ZAHTEV ZA IZDAVANJE VIZE (u potpunosti ispunjen štampanim latiničnim slovima i potpisan).

2.      VAŽEĆI PASOŠ i FOTOKOPIJA PERSONALNE STRANE PASOŠA i SVIH UPOTREBLJENIH STRANA (pasoš mora važiti još najmanje 3 meseca preko važnosti tražene vize). U slučaju da važeći pasoš traje kraće od godinu dana potrebno je priložiti i stari pasoš na uvid.

3.      1 FOTOGRAFIJA za dokumente (jasno vidljivo lice, dimenzije 3,5x4,5 cm)

4.      POLISA MEĐUNARODNOG KOMERCIJALNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA koja pokriva period važenja tražene vize ili najmanje period prvog putovanja u zemlje schengenske teritorije, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR.

5.      DOKAZ O SREDSTVIMA ZA IZDRŽAVANJE

 • za zaposlene: potvrda o zaposlenju sa naznačenim primanjima, funkcijom i radnim stažem u preduzeću. Potvrda mora da bude datirana, sa jasno vidljivim potpisom odgovornog lica i pečatom. Potvrdi treba priložiti overenu fotokopiju radne knjižice ili običnu fotokopiju sa originalom na uvid.
 • za penzionere: potvrda o isplaćenoj penziji (ne starija od 3 meseca)
 • za studente i srednjoškolce: potvrda o školovanju, fotokopija indeksa ili đačke knjižice i overena izjava lica koje ga izdržava i dokaz o njegovim primanjima.
 • za zanatlije i samostalne preduzetnike i umetnike: rešenje o upisu u registar i potvrda od nadležne poreske uprave o izmirenim porezima.
 • za poljoprivrednike: fotokopija zdravstvene knjižice i potvrda opštine o bavljenju poljoprivredom i razni dokazi o konkretnim primanjima od prodaje poljoprivrednih proizvoda.
 • za domaćice i ostala izdržavana lica: overena izjava o izdržavanju (ako ne putuju zajedno) i dokaz o primanju lica koja ih izdržavaju.
 • MALOLETNE OSOBE koje putuju same: OVERENA SAGLASNOST OBA RODITELJA ili ZAKONITOG STARATELJA i njena fotokopija.
 • MALOLETNE OSOBE koje putuju samo sa jednim roditeljem: OVERENA SAGLASNOST DRUGOG RODITELJA i njena fotokopija.
 • ORIGINALNO GARANTNO PISMO (na propisanom obrascu) državljana Republike Slovenije ili stranca sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Sloveniji, overeno kod notara ili u upravnoj enoti u Sloveniji.

Obavezni podaci u garantnom pismu:

 • ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i potpuna adresa osobe koja poziva
 • ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i potpuna adresa pozvane osobe
 • srodstvo pozvane osobe do garanta
 • trajanje posete i datum dolaska u Republiku Sloveniju
 • potpuna adresa pozvane osobe za vreme boravka u Republici Sloveniji
 • izjava osobe koja poziva ko će snositi sve eventualne troškove u vezi sa posetom pozvane osobe u Republici Sloveniji
 • saglasnost osobe koja poziva da se svi podaci u garantnom pismu mogu koristiti za potrebe provera u evidencijama nadležnih organa Republike Slovenije i država članica i institucija Evropske Unije.

Formular garantnog pisma dostupan ovde.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE VIZE ZA REPUBLIKU SLOVENIJU -  VIZE ZA POSLOVNE POSETE: 

1.      ZAHTEV ZA IZDAVANJE VIZE (u potpunosti ispunjen štampanim latiničnim slovima i potpisan)

2.      VAŽEĆI PASOŠ i FOTOKOPIJA PERSONALNE STRANE PASOŠA i SVIH UPOTREBLJENIH STRANA (pasoš mora važiti još najmanje 3 meseca preko važnosti tražene vize). U slučaju da važeći pasoš traje kraće od godinu dana potrebno je priložiti i stari pasoš na uvid.

3.      1 FOTOGRAFIJA za dokumente (jasno vidljivo lice, dimenzije 3,5x4,5 cm)

4.      POLISA MEĐUNARODNOG KOMERCIJALNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA koja pokriva period važenja tražene vize ili najmanje period prvog putovanja u zemlje schengenske teritorije, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR.

5.      DOKAZ O SREDSTVIMA ZA IZDRŽAVANJE

 • za zaposlene: potvrda o zaposlenju sa naznačenim primanjima, funkcijom i radnim stažem u preduzeću. Potvrda mora da bude datirana, sa jasno vidljivim potpisom odgovornog lica i pečatom. Potvrdi treba priložiti overenu fotokopiju radne knjižice ili običnu fotokopiju sa originalom na uvid.
 • za penzionere: potvrda o isplaćenoj penziji (ne starija od 3 meseca)
 • za studente i srednjoškolce: potvrda o školovanju, fotokopija indeksa ili đačke knjižice i overena izjava lica koje ga izdržava i dokaz o njegovim primanjima.
 • za zanatlije i samostalne preduzetnike i umetnike: rešenje o upisu u registar i potvrda od nadležne poreske uprave o izmirenim porezima.
 • za poljoprivrednike: fotokopija zdravstvene knjižice i potvrda opštine o bavljenju poljoprivredom i razni dokazi o konkretnim primanjima od prodaje poljoprivrednih proizvoda.
 • za domaćice i ostala izdržavana lica: overena izjava o izdržavanju (ako ne putuju zajedno) i dokaz o primanju lica koja ih izdržavaju.

6.      ZA MALOLETNE OSOBE koje putuju zajedno sa jednim roditeljem: OVERENA SAGLASNOST DRUGOG RODITELJA i njena fotokopija.

7.      ORIGINALNO GARANTNO PISMO PRAVNOG LICA REGISTROVANOG U REPUBLICI SLOVENIJI, (na propisanom obrascu) overeno kod notara ili upravne enote.

Obavezni podaci u pozivu:

 • naziv i adresa pravnog lica i vidljivo ime i prezime odgovorne osobe
 • ime i prezime, datum rođenja i potpuna adresa pozvane osobe
 • ime i adresa pravnog lica gde je zaposlena pozvana osoba
 • razlog putovanja
 • trajanje posete i datum dolaska u Republiku Sloveniju
 • izjava pravnog lica koje poziva ko će u Republici Sloveniji snositi sve eventualne troškove u vezi sa posetom pozvane osobe
 • saglasnost pravnog lica koje poziva da se svi podaci u pozivu mogu koristiti za potrebe provera u evidencijama nadležnih organa Republike Slovenije i država članica i institucija Evropske Unije.

Formular garantnog pisma dostupan ovde.

MULTIPLE VIZE: Dodatno je potrebno priložiti konkretan dokaz o dugoročnoj poslovnoj saradnji (ugovor izmedju srpske i slovenačke firme, fakture itd.) i detaljnije objašnjenje u pozivu.

UGOVORNE USLUGE UMETNIKA: Potrebno je priložiti i POTVRDU Zavoda za zapošljavanje i ugovor sa organizatorom u Republici Sloveniji. Iz tog razloga maksimalno trajanje vize je 7 dana.

SERVISERI I MONTERI: Iz tog razloga maksimalno trajanje vize je 7 dana.

VOZAČI KAMIONA: MEDJUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA + fotokopija, DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TRANSPORTA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ili overena fotokopija (izdata sa strane Ministarstva za infrastrukturu ili Privredne komore Srbije), TOVARNI LIST (CMR).

---------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE VIZE ZA REPUBLIKU SLOVENIJU -  VIZE ZA TURISTIČKA  PUTOVANJA: 

1. ZAHTEV ZA IZDAVANJE VIZE (u potpunosti ispunjen štampanim latiničnim slovima i potpisan).

2. VAŽEĆI PASOŠ i FOTOKOPIJA PERSONALNE STRANE PASOŠA i SVIH UPOTREBLJENIH STRANA (pasoš mora važiti još najmanje 3 meseca preko važnosti tražene vize). U slučaju da važeći pasoš traje kraće od godinu dana potrebno je priložiti i stari pasoš na uvid.

3. 1 FOTOGRAFIJA za dokumente (jasno vidljivo lice, dimenzije 3,5x4,5 cm).

4. POLISA MEĐUNARODNOG KOMERCIJALNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA koja pokriva period važenja tražene vize ili najmanje period prvog putovanja u zemlje schengenske teritorije, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR.

5. DOKAZ O SREDSTVIMA ZA IZDRŽAVANJE

 • za zaposlene: potvrda o zaposlenju sa naznačenim primanjima, funkcijom i radnim stažem u preduzeću. Potvrda mora da bude datirana, sa jasno vidljivim potpisom odgovornog lica i pečatom. Potvrdi treba priložiti overenu fotokopiju radne knjižice ili običnu fotokopiju sa originalom na uvid.
 • za penzionere: potvrda o isplaćenoj penziji (ne starija od 3 meseca)
 • za studente i srednjoškolce: potvrda o školovanju, fotokopija indeksa ili đačke knjižice i overena izjava lica koje ga izdržava i dokaz o njegovim primanjima.
 • za zanatlije i samostalne preduzetnike i umetnike: rešenje o upisu u registar i potvrda od nadležne poreske uprave o izmirenim porezima.
 • za poljoprivrednike: fotokopija zdravstvene knjižice i potvrda opštine o bavljenju poljoprivredom i razni dokazi o konkretnim primanjima od prodaje poljoprivrednih proizvoda.
 • za domaćice i ostala izdržavana lica: overena izjava o izdržavanju (ako ne putuju zajedno) i dokaz o primanju lica koja ih izdržavaju.

6. MALOLETNE OSOBE koje putuju same: OVERENA SAGLASNOST OBA RODITELJA ili ZAKONITOG STARATELJA i njena fotokopija.

7. MALOLETNE OSOBE koje putuju samo sa jednim roditeljem: OVERENA SAGLASNOST DRUGOG RODITELJA i njena fotokopija.

8. POTVRDA O UPLAĆENOM TURISTIČKOM ARANŽMANU (VOUCHER) u iznosu najmanje 30% cene aranžmana ili POTVRDA REZERVACIJE I POTVRDA O UPLAĆENOM ARANŽMANU u iznosu najmanje 30% cene aranžmana od turističke agencije u Republici Sloveniji upućena direktno (poštom ili faksom) na molioca za vizu i POTVRDA BANKE o uplaćanom aranžmanu. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE VIZE ZA REPUBLIKU SLOVENIJU -  TRANZITNE VIZE: 

1.    ZAHTEV ZA IZDAVANJE VIZE (u potpunosti ispunjen štampanim latiničnim slovima i potpisan)

2.      VAŽEĆI PASOŠ i FOTOKOPIJA PERSONALNE STRANE PASOŠA i  SVIH UPOTREBLJENIH STRANA (pasoš mora važiti još najmanje 3 meseca preko važnosti tražene vize). U slučaju da važeći pasoš traje kraće od godinu dana potrebno je priložiti i stari pasoš na uvid.

3.      1 FOTOGRAFIJA za dokumente (jasno vidljivo lice, dimenzije 3,5x4,5 cm)

4.      FOTOKOPIJA VAŽEĆE VIZE DRŽAVE PUTOVANJA KOJA NIJE U SCHENGENU (npr. Velika Britanija, Irska).

5.      FOTOKOPIJA POLISE MEĐUNARODNOG KOMERCIJALNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA koja pokriva period važenja tražene vize, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE VIZE IZ DRUGIH ARGUMENTOVANIH RAZLOGA: 

1.  Za lečenje u Republici Sloveniji:

-         DOKAZ O LEČENJU U REPUBLICI SLOVENIJI od ustanove gde će se lečenje vršiti uz SAGLASNOST MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SLOVENIJE - poslato direktno na konzulat.

2.  Za primaoce slovenačkih penzija:

-         ODLUKA O PRIMANJU PENZIJE U REPUBLICI SLOVENIJI.

3.  Za vlasnike nekretnina u Republici Sloveniji:

-         DOKAZ O VLASNIŠTVU NEKRETNINE U REPUBLICI SLOVENIJI (izvod iz zemljišne knjige suda ili vlasnički list Geodetske uprave).

Navedene dokumentacije je minimalni uslov za podnošenje zahteva za izdavanje vize, što znači da se po potrebi mogu zahtevati dodatna dokumenta. Obrada zahteva traje najmanje 3 radna dana. Navedeno vreme važi samo u slučaju da se prilikom predaje podnese sva neophodna dokumentacija i ukoliko nije potrebna dalja provera ili konsultacija.

Taksa za vizni postupak iznosi 35,00 EUR i plaća se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize samo kod službenika na šalteru konzularnog odeljenja. Sva druga plaćanja su zabranjena!. U slučaju odbijanja zahteva, novac se NE VRAĆA! Ova taksa se plaća isključivo na šalteru u Ambasadi. Dodatna plaćanja za izdavanje vize nisu dozvoljena. Svi formulari se mogu dobiti besplatno.

Dokumentacija za dobijanje vize se predaje LIČNO, sem za članove uže porodice koji putuju zajedno i grupne vize u kolektivnim pasošima. I za izuzetke uvek može da se zahteva lično prisustvo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SVI OBRAZCI I ZAHTEVI MOGU SE DOBITI BESPLATNO!

Dokumentacija za dobijanje vize se predaje LIČNO. I za izuzetke uvek može da se zahteva lično prisustvo.

Izuzeci:

-         članovi uže porodice koji putuju zajedno

-         grupne vize u kolektivnim pasošima

 Sva dokumentacija mora biti u originalu. Konzularno odeljenje uvek ima pravo da traži dodatne dokaze za dobijanje vize za ulazak u Republiku Sloveniju nezavisno od gore navedenih koji predstavljaju minimum tražene dokumentacije bez koje dobijanje vize nije moguće.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHVATAMO POLISE SLEDEĆIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA:

-         Triglav Osiguranje

-         Uniqa neživotno osiguranje

-         Delta-Generali osiguranje

-         Zepter osiguranje

-         Dunav osiguranje

-         DDOR Novi Sad

I svih osiguravajućih društava sa sedištem u EU.

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja mora ispunjavati sledeće uslove:

-         važi za Republiku Sloveniju i države EU

-         minimalno pokriće iznosi 30.000 evra

-         pokriće uključuje troškove repatrijacije iz zdravstvenih razloga, hitnih medicinskih tretmana i/ili hitnog lečenja u bolnici.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

IZDAVANJE VIZA UŽIM ČLANOVIMA PORODICE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SLOVENIJE ILI DRUGIH DRŽAV EU (u nastavku – uži član porodice) 

Za užeg člana porodice se smatra:

-         bračni drug,

-         neudata deca do napunjene 21. godine starosti,

-         neudata deca bračnog druga do napunjene 21. godine starosti,

-         neudata deca starija od 21. godine i roditelji koje je slovenački državljanin dužan izdržavati po zakonu,

-         roditelji slovenačkog državljana do njegove 21. godine starosti. 

 

1. VIZA tipa C – za kratkotrajne boravke u Sloveniji 

Potrebna dokumentacija za vizu:

-         zahtev

-         pasoš i njegova fotokopija

-         fotografija

-         garantno pismo (garant može biti i taj državljanin Republike Slovenije na osnovu kojeg se traži viza sa olakšanjem, i ako nema stalni boravak u Republici Sloveniji, (formular garantnog pisma dostupan na: www.mzz.gov.si/si/vizne_informacije/obrazci/)

-         dokaz o porodični vezi – izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih. 

Osiguranje nije potrebno i taksa se ne plača u koliko podnosilac zahteva za vizu putuje u pratnji užeg člana porodice (državljana Slovenije ili drugih država EU).

 

 2. VIZA tipa D – za sklapanje porodice sa državljaninom Slovenije 

Potrebna dokumentacija za vizu:

-         zahtev

-         pasoš i njegova fotokopija

-         fotografija

-         garantno pismo (garant može biti državljanin Republike Slovenije sa kojim osoba sklapa porodicu u Sloveniji i koji ima stalni boravak u Sloveniji, (formular garantnog pisma dostupan na: www.mzz.gov.si/si/vizne_informacije/obrazci/)

-         dokaz o porodični vezi – izvod iz matične knjige venčanih iz Slovenije (brak sa slovenačkim državljaninom mora biti prijavljen na Upravnoj enoti u Sloveniji).

OSIGURANJE  NIJE  POTREBNO I NE PLAĆA SE VIZUMSKA TAKSA.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporazum o viznim olakšicama

Sporazum o viznih olakšicama između Evropske unije i Republike Srbije važi od 1.1.2008. godine. Napominjamo da schengenski pravni red ostaje na snazi te da sporazum o viznih olakšicama definiše samo određene kategorije državljana i dokumentaciju koja se traže za dokazivanje svrhe putovanja.

1. Dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja


Od 1.1.2008 za sledeće kategorije građana Republike Srbije dovoljna su sledeća dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja u schengenske države:

1) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji država članica u organizaciji međuvladinih organizacija:
- pismo koje je izdao nadležni organ Republike Srbije, kojim se potvrđuje da je podnosilac zahteva za vizu član delegacije koja putuje u drugu stranu ugovornicu da učestvuje u gore pomenutim događajima uz propratnu fotokopiju zvanične pozivnice;

2) za poslovne ljude i predstavnike privrednih društava:
- pozivno pismo koji izdaje domaćin - pravno lice, kompanija ili organizacija odnosno kancelarija ili ogranak tog pravnog lica ili kompanije, kao i državne ili lokalne vlasti država članica, ili organizatori trgovinskih i industrijskih sajmova, konferencija i simpozijuma koji se održavaju na teritoriji države članice, uz potvrdu Privredne komore Srbije;

3) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji država članica u vozilima registrovanim u Republici Srbiji:
- pisani zahtev od nacionalne kompanije ili udruženja prevoznika Republike Srbije koji obavljaju međunarodni drumski transport u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

4) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju na teritoriju država članica:
- pisani zahtev od nadležne železničke kompanije Republike Srbije u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

5) za novinare:
- potvrda ili drugi dokument koji je izdat od profesionalne organizacije i kojim se dokazuje da je lice u pitanju profesionalni novinar i dokument izdat od poslodavca u kome se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

6) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene:
- pozivno pismo od organizacije domaćina za učestvovanje u ovim aktivnostima;
7) za učenike, studente, postdiplomce i nastavnike koji prate učenike koji idu na put u obrazovne svrhe ili na studije, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti:
- pozivno pismo ili potvrda o upisu koju šalje univerzitet, koledž ili škola domaćin, ili studentske knjižice, ili potvrde o kursevima koji će biti pohađani;

8) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu:
- pozivno pismo od organizacije domaćina: nadležnih organa, nacionalnih sportskih federacija i Nacionalnog olimpijskog komiteta država članica;

9) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju opštine ili gradovi uključujući i grad Beograd, koje su uspostavile različite oblike saradnje i udruživanja (u daljem tekstu: bratske opštine i gradovi):
- pozivno pismo od predsednika opštine, odnosno gradonačelnika ovih opština ili gradova;

10) za bliske rođake - supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke, koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije sa zakonitim boravkom na teritoriji država članica:
- pozivno pismo domaćina;

11) za posete vojnim i civilnim grobljima:
- zvaničan dokument kojim se potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i porodični ili drugi odnos između podnosioca zahteva i sahranjenog;

12) za lica koja prisustvuju sahranama:
- zvaničan dokument kojim se potvrđuje činjenica o smrti, kao i potvrda o porodičnom ili drugom odnosu između podnosioca zahteva i preminulog;

13) za lica kojima je potrebno medicinsko lečenje i njihovu neophodnu pratnju:
- zvaničan dokument medicinske institucije kojim se potvrđuje neophodnost medicinske nege u ovim institucijama i neophodnost pratnje, kao i dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za plaćanje medicinskog tretmana;

14) za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju s ciljem obuke, na seminare, konferencije, uključujući i programe razmene:
- pozivno pismo koje je izdala organizacija domaćin, potvrda da je to lice predstavnik organizacije civilnog društva i potvrda o osnivanju takve organizacije iz odgovarajućeg registra izdata od strane državnih organa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

15) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji:
- pisani zahtev verske zajednice registrovane u Republici Srbiji, navodeći svrhu, trajanje i učestalost putovanja;

16) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju na teritoriji države članice:
- pozivno pismo od organizacije domaćina, kojim se potvrđuje da je osoba u pitanju učesnik u navedenim događajima;

17) za lica koja idu na turističko putovanje:
- potvrda ili vaučer od turističke agencije ili organizatora putovanja akreditovanih od strane država članica u okviru lokalne konzularne saradnje, kojim se potvrđuje rezervacija za organizovano putovanje.

2. Takse za obradu zahteva za izdavanje vize ukinute su za sledeće kategorije lica:

 

b) za članove nacionalnih i pokrajinskih odnosno regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u slučaju da oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize ovim sporazumom;
v) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene;
g) za učenike, studente, postdiplomce i učitelje koji prate učenike koji idu na put u obrazovne svrhe ili na studije, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti;
d) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu;
đ) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju bratske opštine i gradovi;
e) za lica sa invaliditetom i njihovu neophodnu pratnju;
ž) za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju s ciljem obuke, na seminare, sastanke, uključujući i programe razmene;
z) za osobe koje su podnele dokumenta kojima se dokazuje neophodnost njihovog putovanja na osnovu humanitarnih razloga, uključujući zbog potrebe hitnog medicinskog tretmana, kao i za osobu koja ih prati, ili za osobe koje prisustvuju sahrani bliskog rođaka ili koje posećuju teško bolesnog bliskog rođaka;
i) za novinare;
j) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji država članica u vozilima registrovanim u Republici Srbiji;
k) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju na teritoriju država članica;
l) za bliske rođake - supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije sa zakonitim boravkom na teritoriji država članica;
m) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji, koji redovno putuju u države članice;
n) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju u državama članicama;
nj) za penzionere;
o) za decu mlađu od 6 godina.

Za sve ostale kategorije građana Srbije dokumentacija potrebna za izdaju vize i taksa za obradu zahteva ostaju isti.

Postupak za obradu vize traje obićno do 10 dana, osim za smrtne, humanitarne i druge hitne slučaje u kojima može da se skrati na 3 dana.

Slovenija, koja je bila predsedavajuća Savetu EU u prvoj polovini 2008. godine, bila je iniciator procesa vizne liberalizacije. Ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar zajedno sa italijanskim ministrom spoljnih poslova Francom Frattinijem, založio se za viznu liberalizaciju i u pismima koja su u martu i novembru ove godine bila naslovljena predsedavajućoj državi EU, a takođe se pridružio i pozivu, kojeg je aprila meseca na Evropsku komisiju naslovilo jedanaest spoljnih ministara država EU.

Slovenija će se i u buduće zalagati za što brže ispunjavanje uslova i uključenja Bosne i Hercegovine i Albanije u bezvizni režim, pošto je svesna važnosti bezviznog režima za građane, pogotovo za mlade, i za privredni razvoj cele regije Zapadnog Balkana. U tom kontekstu će Slovenija pored političke podrške nastaviti i sa stručnom i tehničkom pomoći Bosni i Hercegovini, i sa adekvatnim merama pomoći i Albaniji kako bi se i te dve države što pre pridružile ostalim državama u regiji. Slovenija podržava i predlog Evropske komisije o postupnom uključenju Kosova u proces vizne liberalizacije, ćime bi bezvizni režim važio za celu regiju Zapadnog Balkana.

-----

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji država članica u organizaciji međuvladinih organizacija;